KAFFEERÖSTER - RESTAURIERUNG - REPARATUR - SERVICE

HØJMARK

R O A S T E R S

Højmark Roasters - Brian Højmark Larsen - Schliemannstr.12 10437 Berlin - Tel. 030 7808 5896 - St.Nr. 31/413/01192

Reparatur - Restaurierung - Service - Kaffeeröstmaschinen - Röstmaschinen - Röster - Kaffeeröster